الترتيب
Laura Pausini
الإغنية الرمز معاينة
La Soledad 14286
Destinazione paradiso 14285
She 14284
Stella gemella 14283
Dos 14282
Non me lo so spiegare 14281
Un fatto ovvio 14280
Disparame dispara 14279
Escucha atento 14278
Mi perspectiva 14277
Bellisimo as 14276
Corazon fragil 14275
Con la musica alla radio 14274
La mia banda suona il rock 14273
Non sono lei 14272
Nei giardini che nessuno sa 14271
Destino paraiso 14270
Con la musica en la radio 14269
Io canto (radio edit) 14268
En cambio no 14267
Anima fragile 14266
Entre Tu Y Mil Mares 14265
In una stanza quasi rosa 14264
En los jardines donde nadie va 14263
Casomai 14262
La Solitudine 14261
Se Fue 14260
Due Innamorati Come Noi 14259
Quando 14258
Quando 14257
Por el camino 14256
Hermana tierra 14255